Megbízható szolgáltatás, korrekt áron.

Az autós szűrő és motorolaj specialista

Hírek

2020.12.30 14:34

2021. január 1-től érvényes jótállási jogokról szóló tájékoztatás

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet értelmében, annak mellékletében felsorolt termékcsoportokhoz tartozó termékek esetében a jótállási időtartam az alábbiak szerint alakul:

10.000-100.000 Ft eladási ár között 1 év,

100.001-250.000 Ft eladási ár között 2 év,

250.001 Ft eladási ár felett 3 év.

A jótállási jegy kiállításához a vásárló köteles adatot szolgáltatni az eladó részére, az alábbiak szerint:

 1. A jármű típusa és évjárata
 2. Rendszáma
 3. Üzemanyag típusa
 4. Hengerűrtartalom
 5. Alvázszám
 6. Motorszám
 7. Taxi üzemmódban használják-e a járművek (igen/nem)


A jótállási igény a jótállási jeggyel és a gépjárműalkatrész szakszervizben történt beszereléséről szóló számlával vagy igazolással együtt érvényesíthető. Számlát vagy igazolást a 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendeletben előírt szakképesítéssel rendelkező vállalkozás állíthat ki. A 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 1.§ 3. pontja szerint adott esetben a termék megfelelő üzembehelyezése megkövetelhető a fogyasztótól. A szakmai követelményeket az 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről részletezi.

A jótállásból eredő jogok érvényesítésére a fogyasztási cikk tulajdonosa jogosult, feltéve, hogy fogyasztónak minősül. Fogyasztónak minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági – jogait nem érinti.

A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetők. A vásárlás bizonyításának elősegítése, így a bizonyítási nehézségek elkerülése érdekében kérjük tisztelt vásárlóinkat, hogy lehetőség szerint őrizzék meg a vásárláskor kapott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló számlát vagy nyugtát is. Kérjük, hogy követelje meg a forgalmazótól jelen jótállási jegy szabályos, hiánytalan kitöltését (termék megnevezése, cikkszám, gyári szám, vásárlás vagy üzembe helyezés időpontja)! Javítás és csere

A 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet értelmében a meghatározott jótállási időtartam alatt, amennyiben:
-
a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a vállalkozás részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket 8 napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat 8 napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.
-
30 napon belül nem javítható a termék, köteles a vállalkozás azt 8 napon belül cserélni, ha cserére nincs lehetőség, akkor 8 napon belül a vételárat visszatéríteni
- három javítás után ismét meghibásodik a termék, köteles a forgalmazó azt 8 napon belül cserélni, ha cserére nincs lehetőség, akkor 8 napon belül a vételárat visszatéríteni,
- a javítás ideje a 15 napot meghaladja, a fogyasztót erről tájékoztatni kell (NGM rendelet).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályoz
za.
A termék jótállása a szervizben töltött idővel meghosszabbodik, ha a javítás cserével zárul, akkor a jótállási és szavatossági idő a cserekészülék átadásának napjától újraindul.
A jótállási kötelezettség teljesítése, illetve az azzal kapcsolatos költségek azt a vállalkozást terhelik, amelyet a fogyasztóval kötött szerződés a szerződés tárgyát képező szolgáltatás nyújtására kötelez.
Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére történő átadását követően lépett fel, így például
, ha a hibát:

 • szakszerűtlen üzembe helyezés [pl. nem a gépjárműhöz való alkatrész beépítése] (kivéve, ha az üzembe helyezést a forgalmazó, vagy annak megbízottja végezte el, illetve, ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a kezelési és karbantartási útmutató hibájára vezethető vissza),

 • nem rendeltetésszerű használat,

 • helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,

 • elemi kár, természeti csapás okozta.

  A vizsgálat jogos jótállási igény esetén ingyenes. Nem jogos jótállási igény esetén (Pl. a járműben elektromos rendellenesség, nem rendeltetésszerű használat stb.) a vállalkozás jogosult a vizsgálati díj leszámlázására abban az esetben, ha ennek összegéről Önt előzetesen tájékoztatta és a vállalási összeg a műhelyben jól látható helyen ki van függesztve.
  A vállalkozás a minőségi kifogás bejelentésekor a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és – kötelező (jogszabályon alapuló) – jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet 4. §
  -a szerint köteles – az ott meghatározott tartalommal – jegyzőkönyvet felvenni, melyben a fogyasztót tájékoztatni szükséges, hogy fogyasztói jogvita esetén kezdeményezheti a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul és igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani. A vállalkozás, illetve a javítószolgálat (szerviz) a termék javításra való átvételekor az NGM rendelet 6.§-a szerinti elismervény átadására köteles.

Vissza